[read Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet] ePUB By Marzena Filipczak – Epub, Kindle and eBook

Read & download Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet

ów pojechanie na wszystkie wycieczki i pójście na wszystkie trekkingi; wybierała to co ją interesuje najbardziej jeśli gdzieś jej się podobało zostawała dłużej. Bardzo fajnie si czyta prawie jakbym podr owa a z autork

Free download à PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ¶ Marzena Filipczak

Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet

Jadę sobie nie jest przewodnikiem pokazującym turystyczne atrakcje To opis tego co widać z okna zdezelowanego autobusu albo hoteliku na ruchliwym bazarze o czym rozmawi. Mam mocno mieszane uczucia odno nie tek ksi ki Dzieli si ona na dwie cz ci pierwsza z nich d u sza jest relacj z sze ciomiesi cznej podr y autorki po Azji Indie Malezja Tajlandia Wietnam i Kambod a i szczerze ta cz jest wed ug mnie s aba Sprawia wra enie pisanych napr dce notatek na bloga czy relacji przesy anych znajomym lub rodzinie Jedyne czego dowiemy si z tej cz ci to gdzie autorka wsiad a do autobusu gdzie do poci gu czy gdzie pogryz y j ma py Brak jest jakichkolwiek przemy le czy obserwacji wychodz cych poza najbardziej powierzchown warstw przyk ad na samym pocz tku autorka zauwa a e zadania zwyczajowo wykonywane w Europie przez jedn osob w Indiach s podzielone pomi dzy kilka os b z kt rych ka da wykonuje bardzo elementarne zadanie nie zastanawia si jednak dlaczego tak si dzieje Wiedzia am e ksi ka nie jest przewodnikiem i nie oczekiwa am po niej wiedzy historycznej socjologicznej czy opis w zwiedzanych miejsc jednak je eli przez 34 ksi ki poruszamy si na poziomie relacji Malezja to zupe nie inna bajka nie da si jej por wna do Indii S tu normalne drogi normalne sklepy normalne domy i w og le czy A potem fru na p noc na wysp Penang By o tam bardzo przyjemnie bo wsz dzie gdzie jest Chinatown jest przyjemnie Chi czycy maj prawie normalne hotele knajpy i nawet piwo czasem sprzedaj lub Rozwali a mnie pr ba pokazania jak Hindusi prz d tradycyjne sznurki z kokosa to nie jest urwany cytat tutaj nast puje koniec tematu to jednak cierpliwo czytelnika zostaje wystawiona na ci k pr b Druga cz ksi ki sk adaj ca si z porad czy wskaz wek dla podr uj cych zw aszcza kobiet a w szczeg lno ci kobiet podr uj cych samotnie po odwiedzonych przez autork krajach jest zdecydowanie lepsza rady s praktyczne jasno opisane i cechuje je trze we spojrzenie na temat Dla os b kt re rozwa aj lub planuj wyjazd w te rejony zdecydowana pomoc Podsumowuj c opis podr y Marzeny Filipczak mo na sobie darowa bo jedyne co wnosi to pokazanie wiarygodno ci autorki jako osoby kt ra rzeczywi cie by a w tym rejonie prze y a na w asnej sk rze podr owanie w pojedynk i mo e udziela porad w tym temacie Drug cz przysz ym podr nikom zdecydowanie polecam

Marzena Filipczak ¶ 2 Read

Ają klienci lokalnych restauracji czym się emocjonują miejscowe nastolatki Opis niespieszny bo autorka nie postawiła sobie za punkt honoru obejrzenie wszystkich zabytk. Mi a ma a ksi eczka o rado ci z podr owania i spe niania marze Nie ma co liczy na pog bione refleksje i g bokie wynurzenia na temat dalekich krain i r nic kulturowych ale jako notatnik z podr y pisany z pasj werw zainteresowaniem i ciekawo ci czyta si bardzo dobrze No i a chce si od razu pakowa plecak i rusza w podr


4 thoughts on “Jadę sobie Azja Przewodnik dla podróżujących kobiet

 1. says:

  Mam mocno mieszane uczucia odnośnie tek książki Dzieli się ona na dwie części pierwsza z nich dłuższa jest relacją

 2. says:

  Miła mała książeczka o radości z podróżowania i spełniania marzeń Nie ma co liczyć na pogłębione refleksje i głębokie wynurzenia na temat dalekich krain i różnic kulturowych ale jako notatnik z podróży pisany z pasją werwą zainteresowaniem i ciekawością czyta się bardzo dobrze No i aż chce się od razu pakować plecak i ruszać w podróż

 3. says:

  Bardzo fajnie się czyta prawie jakbym podróżowała z autorką

 4. says:

  Niestety bardzo słabiutkie Ani o Azji ani przewodnik